Nasi psychoterapeuci

Informacje o naszych terapeutach.

Jesteśmy w pełni świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności za dobro pacjenta, potrafimy to dobro właściwe rozpoznawać, respektować je i o nie dbać. Wynika to nie tylko ze specyfiki zawodu, ale przede wszystkim z tworzonej podczas terapii relacji opartej na zaufaniu i szacunku wobec podstawowych praw człowieka i z zasad ogólnoludzkiej koegzystencji społecznej.
 

  1. Dbamy o poprawny, to jest uczciwy i jednoznaczny kontakt. W tym celu działania terapeutyczne poprzedza zawarcie kontraktu określającego cele, metody i zasady pracy terapeutycznej;
  2. Szanujemy godność pacjenta i jego prawa do samostanowienia. W szczególności respektujemy jego prawo do wolności wyboru, prawo do intymności i prywatności i z szacunkiem odnosimy się do wyznawanych przez niego wartości;
  3. Traktujemy pacjentów na równi bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, sytuację materialną, stan zdrowia, rasę, kolor skóry oraz inne preferencje i cechy osobiste;
  4. Zachowujemy w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od pacjenta w toku psychoterapii.

Czym są terapie poznawcze i behawioralne ?

Tłumaczenie tekstu umieszczonego na stronie internetowej European Association for Behavioural and Cognitive Therapies www.eabct.com …

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Terapia poznawczo-behawioralna jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. W przeciwieństwie od …