Autyzm dziecięcy

W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia. Do typowych cech należą mniej lub bardziej intensywne symptomy w ramach tzw. triady zaburzeń:

  • funkcjonowania społecznego (np. brak kontaktu wzrokowego, mimiki, gestów, postawy ciała – ważnych w kontaktach społecznych; nieumiejętność odpowiedniego nawiązywania kontaktów społecznych; brak chęci współdziałania z innymi ludźmi – spontanicznego dążenia do udziału w zabawie),

  • w komunikowaniu się (np. opóźniony lub całkowity brak rozwoju mowy; brak umiejętności inicjowania i kontynuowania rozmowy; mowa używana streotypowo),

  • organiczone, powtarzające się i stereotypowe modele zachowania, zainteresowań i aktywności (np. powtarzanie jednego lub kilku wzorców stereotypowych i organiczonych zachowań; sztywne trzymanie się niefunkcjonalnych zwyczajów i rytuałów).

Terapia behawioralna skierowana do dzieci ze spektrum autyzmu, to zbiór technik, których głównym celem jest budowanie repertuaru nowych zachowań, po czym następuje praca nad ich generalizacją oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba – redukcją zachowań utrudniającyh dziecku funkcjonowanie.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są nieulaczalne. Wszystkie dane z badań naukowych wskazują na zasadnośc stosowania terapii behawioralnej w odniesieniu do dzieci oraz podejścia poznawczego, wdrażanego najczęściej pośrednio – przez interwencje skierowane do rodziców, nauczycieli, opiekunów. Dlatego w terapii jest pożądane zaangażowanie całej rodziny i otoczenia.

MentalPress

MentalPress

Czym są terapie poznawcze i behawioralne ?

Tłumaczenie tekstu umieszczonego na stronie internetowej European Association for Behavioural and Cognitive Therapies www.eabct.com …

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Terapia poznawczo-behawioralna jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. W przeciwieństwie od …